Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Diễn đàn Á-Âu (Asem): Thách thức của quá trình mở rộng

PHẠM QUANG MINH

Tóm tắt


     Bài viết giới thiệu khái quát quá trình mở rộng của ASEM; Phân tích những thách thức khi kết nạp ba thành viên mới. Qua đó, đưa ra một số triển vọng của diễn đàn này.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581