Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa EU và Nga

SHMELOV N.P., PHEDOROV V.P.

Tóm tắt


      Bài viết của Viện sĩ Shmelov và Giáo sư Phedorov về mối quan hệ giữa EU và Nga. Bài viết đưa ra những lập luận, phân tích một số điểm còn bất đồng giữa Nga và EU, những rủi ro và cơ hội của Nga trong mối quan hệ với EU.

 

 


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581