Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 9 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa nhà nước Liên Bang và các tiểu bang tại CHLB Đức

VÕ TRÍ HẢO

Tóm tắt


    Bài viết trình bày và phân tích mối quan hệ giữa nhà nước Liên Bang và các tiểu bang được thể hiện trên ba phương diện lập pháp, hành pháp và tư pháp tại CHLB Đức.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581