Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 9 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của Liên minh Châu Âu và Hiệp ước Lisbon

ĐINH CÔNG TUẤN

Tóm tắt


     Bài viết đăng toàn bài cuộc phỏng vấn TS Đinh Công Tuấn nhằm nâng cao hiểu biết về EU trong bối cảnh Hiệp ước Lisbon có hiệu lực vào ngày 27-8-2010.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581