Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ kinh tế Việt nam - EU: thực trạng năm 2009, triển vọng năm 2010

ĐINH CÔNG HOÀNG

Tóm tắt


    Bài viết trình bày và đánh giá quan hệ kinh tế Việt nam - EU năm 2009 trên các mặt: hợp tác thương mại, hợp tác phát triển, đầu tư và dự đoán triển vọng năm 2010.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581