Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hướng phát triển tập đoàn kinh tế Nhà nước trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

NGUYỄN VĂN TRÌNH, TRẦN ĐỨC TRƯƠNG

Tóm tắt


     Bài viết trình bày và phân tích phát triển tập đoàn kinh tế Nhà nước trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581