Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình kinh tế EU năm 2012 dự báo năm 2013

Nguyễn An Hà

Tóm tắt


Bài viết phản ánh và phân tích tình hình kinh tế EU năm 2012 dự báo năm 2013.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581