Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các điều kiện hình thành tập đoàn công nghiệp thực phẩm Việt Nam

Lê Văn Bằng

Tóm tắt


    Bài viết phân tích các điều kiện bên trong và bên ngoài để hình thành tập đoàn công nghiệp thực phẩm Việt Nam 


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581