Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động gìn giữ hoà bình xen lẫn hành động cưỡng chế do Liên hợp quốc tiến hành: 20 năm nhìn lại

Nguyễn Hồng Quân

Tóm tắt


     Bài viết tìm hiểu nguyên nhân của việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có xu hướng tiến hành nhiều hơn chiến dịch gìn giữ hòa bình xen lẫn hành động cưỡng chế, những khác biệt cơ bản giữa  haotj động gìn giữ hòa bình truyền thống với hoạt đồng gìn giữ hòa bình xen lẫn cưỡng chế do Liên hợp quốc tiến hành; xem xét những thành công cũng như hạn chế của loại hình hoạt động này trong hai thập kỷ qua.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581