Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những đặc trưng cơ bản của mô hình kinh tế thị trường xã hội Đức.

Đỗ Hồng Huyền

Tóm tắt


      Bài viết phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình kinh tế thị trường xã hội Đức.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581