Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác kinh tế Việt Nam – Ucraina trong những năm gần đây.

Nguyễn Thanh Lan

Tóm tắt


   Đề cập vấn đề hợp tác kinh tế Việt Nam – Ucraina trong những năm gần đây.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581