Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác năng lượng trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)

Nguyễn Đình Phúc

Tóm tắt


        Phân tích vấn đề hợp tác năng lượng trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đặc biệt là hợp tác năng lượng giữa Nga - Trung Quốc.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581