Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và những thách thức đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Nguyễn Trọng Tài, Vũ Quang Huy

Tóm tắt


      Bài viết đề cập thực trạng hội nhập tài chính của Việt Nam, chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển trong hội nhập ngân hàng-tài chính toàn cầu.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581