Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 8 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành tựu, hạn chế và một số vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền

Tóm tắt


      Bài viết đề cập đến vấn đề quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động; Đánh giá những thành tựu đạt được của quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động, đồng thời chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế yếu kém và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581