Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 8 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Pháp luật tố tụng hình sự Liên bang Nga với việc bảo vệ các quyền con người.

Lê Cảm

Tóm tắt


       Pháp luật tố tụng hình sự Liên bang Nga với việc bảo vệ các quyền con người.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581