Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nga gia nhập WTO: Những cơ hội và thách thức.

Nguyễn An Hà

Tóm tắt


       Phân tích những đặc thù của phát triển kinh tế Nga những năm đầu thế kỉ 21, những vấn đề trong cải tổ kinh tế đối ngoại, những khó khăn trong quá trình đàm phán và những cam kết mà Nga đạt được trong các thỏa thuận với các đối tác chủ chốt khi gia nhập WTO.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581