Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2012.

Nguyễn An Hà

Tóm tắt


     Tìm hiểu quá trình phát triển của APEC, bối cảnh, diễn biến và những kết quả của Hội nghị; Nêu bật những đóng góp của Liên bang Nga, Việt Nam và một số thành viên chủ chốt tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần này.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581