Chi tiết về Tác giả

XUÂN HOÀN, TRẦN VIỆN CHĂN NUÔI

  • S. 3B (2015) - KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
    XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN NHÓM CÁC CHỦNG VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM.
    Tóm tắt  PDF