Chi tiết về Tác giả

XUÂN HỮU, QUẢN

  • S. 2 (2015) - KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI
    ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CẤY CHUYỂN PHÔI BÒ SỮA CAO SẢN TẠI TÂY NGUYÊN.
    Tóm tắt  PDF