Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Phạm

  • S. 3A (2019) - KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
    Vệ tinh MicroDragon - Sản phẩm trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam.
    Tóm tắt  PDF