Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn

  • S. 5/648 (2013) - Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC
    Bàn về bản chất việc chuyển đổi tổ chức KH&CN và hình thành doanh nghiệp KH&CN
    Toàn văn  PDF