Chi tiết về Tác giả

Anh Dũng, Nguyễn Đức Hoàng…, Nguyễn

  • S. 6A (2018) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
    Mô hình trung tâm hỗ trợ tiếp nhận, cải tiến và hoàn thiện công nghệ trên thế giới.
    Tóm tắt  PDF