Chi tiết về Tác giả

XUÂN KHANG, NGUYÊN

  • S. 22 (2014) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    CÔNG NGHỆ MỚI ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRƯỢT ĐẤT GÓP PHẦN GIẢM THIỂU THIỆT HẠI CHO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.
    Tóm tắt  PDF