Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 10B (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc CeO2 dạng bông hoa chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt.

Từ Hoàn Phúc, Lê Ngọc Diệp, Trần Minh Tuệ, Đào Trung Dũng, Đoàn Đức Chánh

Tóm tắt


Bông hoa Ce(OH)CO3 với cấu trúc ba chiều (3D) đã được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Bông hoa chế tạo có các cánh hoa kích thước nano, lỗ rỗng sâu và thể tích lỗ rỗng lớn nên có diện tích bề mặt cao. Sau khi nung Ce(OH)CO3 ở 600ºC trong không khí trong 6 giờ thu được CeO2 (Ceria) có cấu trúc giống bông hoa. Bông hoa CeO2 có cấu trúc dạng cầu đường kính 2-8 micromet, bên trong là các mao quản với bề dày các vách 20-30 nm. Hình dạng, kích thước và sự phân bố của các mao quản có thể được điều khiển bằng cách thay đổi thành phần nguyên liệu. Vật liệu mới này có thể được sử dụng làm chất xúc tác dựa trên nền Ceria cho phản ứng reforming khí metan tạo thành nhiên liệu khí hydro cho pin nhiên liệu. Bài báo này trình bày ảnh hưởng của các thành phần nguyên liệu trong quá trình thủy nhiệt lên bông hoa tạo thành.Từ khóa: bông hoa CeO2, ceria, thủy nhiệt, xúc tác.Chỉ số phân loại: 1.4

Toàn văn: PDF