Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 9A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ạt lở bờ hệ thống sông vùng ĐBSCL và những đóng góp của KH&CN vào việc phòng chống giảm nhẹ thiệt hại.

Lê Mạnh Hùng, Trần Bá Hoằng

Tóm tắt


Dưới áp lực của phát triển kinh tế - xã hội, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phát triển ở thượng lưu sông Mê Kông, sạt lở bờ hệ thống sông vùng ĐBSCL trong những năm gần đây dần chuyển từ hiện tượng “cố hữu” ở mức “có thể chấp nhận được” sang trạng thái ngày càng phức tạp, “khó lường”. Để góp phần giải quyết những vấn đề này, nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) đã được thực hiện, đóng góp tích cực vào việc phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại.

Toàn văn: PDF