Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 3A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về quản trị hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học.

Đinh Xuân Khoa, Bùi Văn Dũng…

Tóm tắt


Để các trường đại học ở nước ta trở thành các trung tâm sáng tạo như vai trò, vị trí vốn có của nó, cần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trong các nhà trường. Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng 4.0, đòi hỏi các trường đại học phải có những thay đổi căn bản nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế đất nước. Bài viết bàn về hiện trạng, nhu cầu đổi mới quản trị hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo đặt ra cho các trường đại học ở nước ta hiện nay với 4 hạn chế, 3 thách thức và 5 vấn đề cần quan tâm.

Toàn văn: PDF