Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 2A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Think tank”: Mô hình tư vấn chính sách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tóm tắt


Việc xác định rõ nguy cơ tiềm ẩn và sự cố có thể xảy ra trong quá trình ứng dụng bức xạ và hạt nhân đóng vai trò quan trọng đối với công tác quản lý an toàn, an ninh cho các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình...

Toàn văn: PDF