Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát hiện sóng hấp dẫn: Một thành tựu thiên văn trong năm 2017.

Nguyễn Quang Riệu

Tóm tắt


Vũ trụ là một "phòng thí nghiệm" khổng lồ với những hiện tượng thiên nhiên diệu kỳ, thách thức các nhà vật lý thiên văn...

Toàn văn: PDF