Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những tiến bộ trong nghiên cứu vắc-xin và thuốc điều trị để chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Nguyễn Văn Kính

Tóm tắt


HIV/AIDS vẫn là một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất trên thế giới, với khoảng 36,7 triệu người sống chung với HIV...

Toàn văn: PDF