Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị: Yếu tố trung gian hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN.

Nguyễn Anh Tuấn

Tóm tắt


Tổ chức trung gian được đánh giá là một trong các yếu tố cấu thành quan trọng của thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN)...

Toàn văn: PDF