Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quảng Ninh: Lấy doanh nghiệp làm hạt nhân trong ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KH&CN

G T

Tóm tắt


Xác định được vai trò quan trọng của ươm tạo công nghệ và sự phát triển tất yếu của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN)...

Toàn văn: PDF