Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thấy gì từ chỉ số năng lực cạnh tranh và đổi mới công nghệ của Việt Nam 2006-2017

Nguyễn Ngọc Trân

Tóm tắt


Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum - WEF) vừa công bố Báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2017-2018. Theo đó, chỉ số cạnh tranh toàn cầu...

Toàn văn: PDF