Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiến lược Phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và những con số

Hoàng Văn Tuyên

Tóm tắt


Năm 2017 là năm thứ 2 của giai đoạn hai (2016-2020) thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) 2011-2020...

Toàn văn: PDF