Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KH&CN là động lực, là nền tảng của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Phạm Ngọc Linh

Tóm tắt


Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ (KH&CN) trên thế giới trong những năm gần đây, đặt biệt là sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

Toàn văn: PDF