Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp

B TV

Tóm tắt


"Đồng hành cùng doanh nghiệp" là một chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ; đồng thời cũng là nhiệm vụ quang trọng của các bộ/ngành. Cùng với việc tích cực xây dựng các  chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển KH&CN...

Toàn văn: PDF