Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 20 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ VÒNG ĐỜI TRONG QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ HỆ THỐNG PHỨC TẠP.

TẠ VIỆT DŨNG, LÊ KỲ NAM

Tóm tắt


             Bài báo trình bày cách tiếp cận chi phí vòng đời (Life Cycle Costs - LCC) trong việc tính toán chi phí sở hữu của hệ thống phức tạp. Xác định cấu trúc phân chia chi phí của hệ thống phức tạp trong quá trình sở hữu thiết bị là rất quan trọng để xác định các thành phần chi phí có tỷ trọng cao trong tổng chi phí sở hữu thiết bị. Kết quả cho thấy, các thành phần chi phí vận hành lớn hơn nhiều các chi phí mua sắm ban đầu cũng như chi phí bảo dưỡng hệ thống. Dựa trên kết quả này, các quyết định mua sắm các hệ thống kỹ thuật, đặc biệt với các hệ thống phức tạp có yêu cầu vận hành cao được thực hiện.

Ngoài ra, dựa trên việc phân tích các thành phần chi phí, nhà đầu tư có thể ra quyết định về việc lựa chọn thay đổi, bổ sung phương án đầu tư ban đầu để tối ưu quá trình đầu tư dựa trên chi phí sở hữu hệ thống.


Toàn văn: PDF