Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 22 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ CÔNG NGHỆ WEBGIS GIÁM SÁT SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020.

DOÃN HÀ PHONG, HOÀNG THANH TÙNG

Tóm tắt


             Dữ liệu viễn thám với đặc điểm đa phổ, đa thời gian, công nghệ xử lý hiện đại và phủ trùm khu vực rộng là một công cụ hữu hiệu cho việc theo dõi biến động hiện trạng sử dụng đất nói chung và đất đô thị nói riêng. Sử dụng ưu thế của nguồn tư liệu đầu vào ảnh Landsat 7 ETM + với độ phân giải tốt nhất là 12,5 m, phương pháp hiện chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng ảnh vệ tinh và phương pháp phân loại hướng đối tượng tự động được tiến hành nhằm xây dựng một quy trình giám sát sử dụng đất dựa trên ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất qua các năm được thiết lập nhằm theo dõi biến động sử dụng đất bằng cách cập nhật số liệu sử dụng đất hàng năm hay 2-3 năm. Từ đó, công nghệ WEBGIS tích hợp với cơ sở dữ liệu sẽ tạo nên một công cụ giám sát có hiệu quả.


Toàn văn: PDF