Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 8/651 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO TỒN NGUỒN VỐN TỰ NHIÊN - NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN

NGUYỄN VĂN HUY

Tóm tắt


                     Nguồn vốn tự nhiên (như tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên thủy sản...) không còn là “món quà miễn phí của thượng đế” như nhiều thập kỷ trước đây mà ngày càng cạn kiệt do quá trình khai thác tận diệt, tận thu của con người. Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững, việc bảo tồn nguồn vốn tự nhiên là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa to lớn cho tương lai phát triển của đất nước. 


Toàn văn: PDF