Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 7/650 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của các mức phốt pho khác nhau đến sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi trong nước mặn

Trần Văn Dũng

Toàn văn: PDF