Chi tiết về Tác giả

Hải, Vy Quốc Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam