Chi tiết về Tác giả

Biên, Trần Xuân Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

  • S. 27 (2019) - Bài viết
    04. NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC - TRƯỜNG HỢP VẢI CHÍN SỚM TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH
    Tóm tắt  PDF