Chi tiết về Tác giả

Nam, Trần Chấn Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 20 (2018) - Bài viết
    06. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF