Chi tiết về Tác giả

Lộc, Trần Bảo Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ môi trường

  • S. 20 (2018) - Bài viết
    04. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ THUỘC KHU DU LỊCH THÀNH PHỐ HẠ LONG
    Tóm tắt  PDF