Chi tiết về Tác giả

Cảnh, Trương Đức Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 27 (2019) - Bài viết
    11. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CO2 5% TINH KHIẾT NUÔI SPIRULINA PLATENSIS CNT GIÀU DINH DƯỠNG
    Tóm tắt  PDF
  • S. 28 (2019) - Bài viết
    14. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG, CUNG CẤP NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TẠI XÃ KHÁNH AN, HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẤP NƯỚC CHO NGƯỜI DÂN
    Tóm tắt  PDF