Chi tiết về Tác giả

Park, Tae Yoon Đại học Yonsei

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017
    Tóm tắt  PDF