Chi tiết về Tác giả

Na, Phan Lê Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    02. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRÊN ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG
    Tóm tắt  PDF