Chi tiết về Tác giả

Hòa, Phạm Việt Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    01. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT NHIỄM MẶN TỈNH BẾN TRE TỪ ẢNH VỆ TINH SENTINEL - 2
    Tóm tắt  PDF