Chi tiết về Tác giả

Hải, Phạm Hoàng Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    09. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY CAM CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
    Tóm tắt  PDF