Chi tiết về Tác giả

Hải, Phạm Hoàng Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam