Chi tiết về Tác giả

Anh, Ninh Thị Kim Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 27 (2019) - Bài viết
    14. QUY ĐỊNH CHUNG VÀ CÁC BƯỚC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁM SÁT QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH
    Tóm tắt  PDF
  • S. 28 (2019) - Bài viết
    15. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH MẢNG XANH TRONG MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015
    Tóm tắt  PDF